Adatkezelési tájékoztató

PSA Consulting Kft

PSA Consulting Kft (székhely: 1095 Budapest Boráros tér 7. 3.lph 2.emelet 2. ajtó; adószám: 32181322-2-43; képviseli: Gerzsenyi Zsolt Krisztián ügyvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adta:

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.psa.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.psa.hu/adatkezeles

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: PSA Consulting Kft.
Székhely: 1095 Budapest Boráros tér 7. 3.lph 2.emelet 2. ajtó
E-mail: info@psa-consulting.hu

Az adatok fizikai tárolásának helye: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fogalom meghatározások„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvekA személyes adatok:kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Adatkezelés célja és jogalapjaAz adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése,rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások.A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az Adatkezelő felelősséggel tartozik, azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése.Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Ezekben az esetekben mindig szükséges az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.Hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás külön hozzájárulás hiányában nem vehető igénybe.A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.Cookie-k (sütik) kezeléseWebáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontokAz érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 1 évig tart.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.Google Adwords konverziókövetés használataA „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/Hírlevél, DM tevékenységA gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.HirdetésAz ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználói adatok felhasználását reklámkommunikációs célokra, amelyeket jelen weblap bannerek és egyéb hirdetések formájában jeleníthet meg, esetleg a felhasználói érdeklődés alapján.Ez nem azt jelenti, hogy minden személyes adatot erre a célra használunk fel. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználási feltételeket.Az alább felsorolt szolgáltatások egy része sütiket használhat a felhasználók azonosításához, vagy használhat viselkedés alapú újra célzó technikát, vagyis a Felhasználói érdeklődéséhez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, ideértve a webhelyen kívül észlelt hirdetéseket is. További információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelveit.Facebook Közönséghálózat (Facebook Inc)A Facebook Közönséghálózat a Facebook Inc. által nyújtott hirdetési szolgáltatás. Annak megértése érdekében, hogy a Facebook hogyan használja az adatokat, olvassa el a Facebook Adatkezelési Tájékoztatóját.Ez a Weboldal használhat azonosítókat a mobil eszközökön (ideértve az Android Hirdetési azonosítót vagy az iOS hirdetési azonosítóját) és a sütikhez hasonló technológiákat a Facebook Közönséghálózati szolgáltatásának igénybevételéhez.A Közönséghálózaton megjelenő hirdetések egyik módja a felhasználó hirdetési preferenciáinak használata. A felhasználó ezt a Facebook hirdetési beállításaiban kezelheti.A felhasználók leiratkozhatnak bizonyos Közönséghálózat-célzásokról az alkalmazható eszközbeállítások révén, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainál, vagy a jelen adatvédelmi politika más Közönséghálózattal kapcsolatos szakaszaiban szereplő utasítások betartásával.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; egyedi hirdetésazonosítók a reklámozáshoz (például Google Hirdetői azonosító vagy IDFA); Használati adatok.A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozásFacebook Lookalike célközönség (Facebook)A Facebook Lookalike Közönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook nyújt, és amely a Facebook Egyéni Közönség révén gyűjtött adatokat használja annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználókhoz hasonló viselkedésű felhasználók számára, akik már szerepelnek a Facebook Egyéni Közönség listáján az ezen a webhelyen tett korábbi látogatásuk alapján, vagy a Facebook-alkalmazásokban és szolgáltatásokban releváns tartalmakkal történt elérés alapján.Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Facebook Lookalike Közönség által javasolt felhasználók számára.A felhasználók leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek Google Ads Hasonló célközönségek (Google, Írország)A hasonló célközönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely a Google Ads Remarketing adatait használja annak érdekében, hogy olyan felhasználók számára jelenítsen meg hirdetéseket, amelyek hasonló viselkedésűek azokkal a felhasználókkal, akik már a remarketing listán szerepelnek a webhely korábbi használata miatt.Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Google Ads Hasonló Célközönsége által javasolt felhasználók számára.Azok a felhasználók, akik nem akarnak bekerülni a Hasonló Célközönségbe, leiratkozhatnak és letilthatják a hirdetési sütik használatát a következő címen: Google hirdetési beállítások.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője. Kapcsolatfelvétel a FelhasználóvalE-mail lista vagy hírlevélA levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a kapcsolattartási listájához, akik e-mailben üzeneteket kaphatnak, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmaznak a weboldalról. Az Ön e-mail címét fel lehet venni ebbe a listába a weboldalra való feliratkozás vagy a vásárlás után.Gyűjtött személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, telefonszám.Hőtérképezés és munkamenet rögzítésA hőtérkép-szolgáltatások segítségével kimutatható egy oldal azon területe, ahol a felhasználók a leggyakrabban mozgatják az egeret vagy kattintanak. Ez megmutatja, hol vannak az érdekes részek. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a webes forgalom figyelését és elemzését, valamint a felhasználói viselkedés nyomon követését.Ezen szolgáltatások némelyike felveheti a munkameneteket, és elérhetővé teszi őket későbbi vizuális lejátszáshoz. Hotjar Hőtérkép és Rögzítés (Hotjar Ltd)A Hotjar egy munkamenet-felvételi és hőképezési szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít. A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot.Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok, különféle típusú adatok, a szolgáltatás Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározottak szerint.A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. CímkezelésAz ilyen típusú szolgáltatás segít a Tulajdonosnak a weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.Ennek eredményeként a Felhasználói adatok ezen szolgáltatásokon keresztül folynak, ami ezen adatok megőrzését eredményezi.Google Tag Manager (Google Ireland Limited)A Google Tag Manager egy címkekezelő szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt.Gyűjtött személyes adatok: Használati adatokA feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.AnalitikaAz ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a tulajdonos számára a webes forgalom figyelését és elemzését és felhasználhatók a felhasználói viselkedés nyomon követésére.Google Analytics (Google Ireland Limited)A Google Analytics egy internetes elemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (“Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat arra használja, hogy nyomon kövesse és megvizsgálja ennek a webhelynek a használatát, jelentéseket készítsen tevékenységeiről, és megossza azokat más Google-szolgáltatásokkal.A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, Használati adatokA feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője. Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) (Facebook, Inc)Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) a Facebook által nyújtott elemző szolgáltatás, amely összekapcsolja a Facebook hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott tevékenységekkel. A Facebook pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni.Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatokA feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője Hotjar Űrlap elemző és konverziós csatornák (Hotjar Ltd)A Hotjar egy elemző szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak.Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatokA feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozásAz adatgyűjtés és az online felmérések kezeléseAz ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a weboldal számára az online űrlapok és felmérések létrehozását, telepítését, adminisztrációját, terjesztését és elemzését az összes válaszoló felhasználó adatainak gyűjtése, mentése és újrafelhasználása céljából.Az összegyűjtött személyes adatok a felhasználótól a megfelelő online űrlapon kért és szolgáltatott információktól függnek.Ezeket a szolgáltatásokat integrálhatjuk széles körű, harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, hogy a Tulajdonos további lépéseket tehessen a feldolgozott adatokkal – pl. névjegyek kezelése, üzenetek küldése, elemzés, reklám és fizetési feldolgozás. Hotjar felmérések (Hotjar Ltd.)A Hotjar felmérések egy felmérés készítő és adatgyűjtő platform, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.A Hotjar felmérései sütiket használhatnak a felhasználói viselkedés nyomon követésére. A felhasználók leiratkozhatnak a Hotjar felméréseinek sütik nyomon követéséről ezen a leiratkozási oldalon.A Hotjar felmérései tiszteletben tartják a legtöbb böngészőben elérhető “Nem kövess nyomon” opciót, amely aktiválás esetén speciális jelet küld a felhasználói tevékenység nyomon követésének megakadályozására. A felhasználók itt találnak további információt arról, hogyan engedélyezhetik a “Ne kövess nyomon” opciót minden támogatott böngészőben.Gyűjtött személyes adatok: Sütik.A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás.A Felhasználó az alkalmazandó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainak vagy általában a hirdetési beállítások révén, leiratkozhat bizonyos hirdetési funkciókról.Facebook remarketing (Facebook, Inc.)A Facebook remarketing egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője. Facebook egyedi közönség (Facebook, Inc.)A Facebook Custom Audience egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; email cím.A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.Remarketing a Google Analytics segítségével (Google Ireland Limited)A Google Analytics segítségével történő remarketing egy olyan remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja a Google Analytics és annak cookie-jainak követési tevékenységeit a Google Ads hirdetési hálózatával és a Doubleclick Cookie-val.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője. Google Ads remarketing (Google Ireland Limited)A Google Ads remarketing egy remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja ezen webhely tevékenységét a Google Ads hirdetési hálózatával és a DoubleClick Cookie-val.A felhasználók leiratkozhatnak a Google sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében, ha meglátogatják a Google hirdetési beállításait.Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamintaz érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:postai úton a 1095 Budapest Boráros tér 7. 3.lph 2.emelet 2. Ajtó,  e-mail útján az info@psa.hu e-mail címen A hozzáférés jogaAz érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.A helyesbítéshez való jogAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.A törléshez való jogAz érintett  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.Az elfeledtetéshez való jogHa az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.Az adatkezelés korlátozásához való jogAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Az adathordozhatósághoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.A tiltakozáshoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esténHa a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotástAz érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagyaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.Intézkedési határidőAz adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.Az adatkezelés biztonságaAz adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrőlHa az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.Panasztételi lehetőségAz érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huAz érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.Külső szolgáltatók tevékenysége.Időpontfoglalás a Calendly-vel (Calendly LLC.)A Calendly a következő információkat gyűjti, közvetlenül a Calendly felhasználóktól, a meghívottaktól vagy a megtekintőktől, vagy harmadik feleken keresztül a felhasználókkal, a meghívottakkal vagy a megtekintőkkelkapcsolatban.Időpont egyeztetéssel kapcsolatos információk: A Calendly felhasználó, meghívott vagy harmadik fél önként megadhat bizonyos információkat. Ez tartalmazhat neveket, e-mail címeket és telefonszámokat; mások e-mail címe; a megbeszélés tárgya; és minden egyéb információt, amelyet a Calendly Felhasználó (meghívó fél) igényel az időpont ütemezéskor, a Calendly használati feltételeinek megfelelően.Naptári információk: A Calendly felhasználó összekapcsolhatja naptárát a Calendly-vel. Naptár-integráció csak a naptárban szereplő események időtartamát és szabad / elfoglalt állapotát ellenőrzi, hogy ne foglaljon oda, ahol elfoglalt. Soha nem tárolja a csatlakoztatott naptárban azt, hogy kivel találkozik, e-mail címüket, a találkozó címét vagy a találkozók egyéb részleteit.A Calendly-n keresztül megbeszélésre meghívottak biztosak lehetnek abban, hogy az általuk megadott e-mail címeket a Calendly nem használja fel semmilyen közvetlen marketing üzenet küldéséhez.

Külső szolgáltatók:
Adatfeldolgozók: A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Nethely Kft.
1115 Budapest Halmi utca 29.
ActiveCampaign LLC1 North Dearborn Street, 5th floor
Chicago, IL 60602

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Calendly LLC
115 E Main St., Ste A1 BBuford, GA 30518 USA

Close CRM
PO Box 7775 #69574, San Francisco, California 94120, United States

Etison LLC
3443 W Bavaria St Eagle, Idaho 83616 United States

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webflow Inc.
398 11th Street, Floor 2, San Francisco, CA 94103, USA


Budapest, 2023.01.25.